Tham gia giao tiếp ở nơi đông người, công cộng

Người vừa có hiểu biết thưởng thức về giao tiếp vừa có sở trường về vấn đề này thì được coi là người giỏi giao tiếp. Những loại người này thường có tính cách hài hước, dễ gần, hơn nữa sẽ thành công trong sự nghiệp. Một trong những nguyên nhân chính là họ giỏi bắt chuyện.

Read more